Công nghệ thông tin

- Tư vấn và xây dựng chiến lược CNTT
- Đánh giá và lập kế hoạch CNTT
- Tích hợp và triển khai hệ thống CNTT
- Tư vấn, hỗ trợ xử lý sự cố