Đại hào - Bàu bàng - Bình Dương

- Cấp nguồn và lắp đặt hệ thống điện và điện nhẹ khu vực văn phòng Đại Hào – Bình Dương.
- Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng)