Hệ thống nhà máy CP

- Cải tạo hệ thống mạng nhà máy và văn phòng chính (Công ty Cổ Phần CP Việt Nam).
- Giá trị hợp đồng: 7.500.000.000đ (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).