Trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Cung cấp và lắp đặt hạ tầng cơ sở dữ liệu (DataCenter) cho trường ĐH Tôn Đức Thắng
- Giá trị hợp đồng: 3.380.000.000đ (Ba tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng)