Trường thành Bình Dương (TTF Bình Dương)

- Cung cấp và thi công hệ thống các hạng mục trung tâm dữ liệu TTF – Bình Dương
- Giá trị hợp đồng: 1.515.000.000đ (Một tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).