Hệ thống PCCC

- Hệ thống báo cháy 
- Hệ thống chữa cháy bằng nước sprinkler
- Hệ thống chữa cháy bằng bọt.
- Hệ thống chữa cháy bằng khí
- Hệ thổng bơm phòng cháy chữa cháy