HD Bank Đồng Nai

- Cung cấp và lắp đặt hạ tầng cơ sở dữ liệu (DataCenter) cho ngân hàng HD Bank Đồng Nai.
- Giá trị hợp đồng: 3.039.000.000đ (Ba tỷ không trăm ba mươi chín triệu)